بازدید از دانیال درب سلماس

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ یکشنبه های حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین؛

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس از دانیال درب سلماس