آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامى شهر تازه شهر

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامى شهر  تازه شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامى شهر  تازه شهر منتشر یافت.