بازدید سرپرست فرمانداری و نماینده مردم سلماس از مجموعه فرهنگی و تاریخی حمام شیخ سلماس

بازدید سرپرست فرمانداری و نماینده مردم سلماس از مجموعه فرهنگی و تاریخی حمام شیخ سلماس

بازدید سرپرست فرمانداری و  نماینده مردم سلماس از  مجموعه فرهنگی و تاریخی حمام شیخ سلماس