راه اندازی رشته ورزشی بوچیا درشهرستان سلماس

با حضور فرماندار وجمعی از مسئولین ادارات ومعلولین قطع نخاعی این شهرستان رشته ورزشی بوچیا ازرشته ورزشهای جانبازان و معلولین درسالن مرحوم جعفر سلماسی راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار وجمعی از مسئولین ادارات ومعلولین قطع نخاعی این شهرستان رشته ورزشی بوچیا ازرشته ورزشهای جانبازان و معلولین درسالن مرحوم جعفر سلماسی راه اندازی شد
این رشته ورزشی برای ورزشکاران با معلولیت چند گانه وشدید حرکتی وبرحسب توانایی های فیزیکی و عملکردشان درتلاش بندی به رقابت می پردازند
بازی بوچیا شامل ۱۳ توپ میباشد ۶ عدد ابی و ۶ عدد قرمز ویک توپ سفید میباشد
این رشته ورزشی بصورت تیمی و انفرادی درمحدوده مشخص زمین بازی و پرتاپ میشود
ریس بهزیستی این شهرستان درراه اندازی این رشته ورزشی گفت: طرح یکسان سازی برای تردد معلولان دربیش از ۷۰% ادارات اجراء وبیش از یکصد معلول قطع نخاعی وجود دارد.