منشور اخلاقی

 • معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و پاسداری از خون شهدا و ارزشهای نظام مقدس اسلامی.
 • حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع.
 • خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان.
 • راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها.
 • فراهم نمودن فضای مراودت به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کنند.
 • ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و ...).
 • توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان و حداکثرتلاش در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها.
 • ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب.
 • انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی.
 • خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.
 • اطلاع دادن هرگونه سوءاستفاده از شغل و دریافت هدیه.
 • زمان گذاری فعالیت ها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده.
 • پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف نماید.
 • رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه.
 • استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه.
 • پرهیز از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار.
 • استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.
 • استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد.
 • جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان.
 • برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی.
 • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی.
 • درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن.
 • احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.
 • رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق.
 • خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.