چارت سازمانی

 لیست کارکنان فرمانداری شهرستان سلماس 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 
                 1 کاظم غنی‌زاده  فرماندار 
                2 محمد مطهری  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
                3 توحید معصوم‌زادگان  معاون برنامه‌ریزی و  امور عمرانی 
 
                4 شیوا  مناف زاده  بخشدار مرکزی 
                5 رامین عبدالهی  بخشدار کوهسار 
 
                6 حسن اسدالهی  مسئول حراست فرمانداری 
                7 وفا سعیدی   مسئول دفتر فرماندار 
                8 اسکندر یعقوب‌زاده  مسئول دبیرخانه هیأت تطبیق  
                 9 علیرضا  عبداله‌زاده  مسئول دفتر معاونت سیاسی 
              10 علی طالعی   دفتر معاونت سیاسی 
              11 سجاد  پورمحمد   مسئول امور سیاسی و امنیتی 
              12 آرمان سعیدی   مسئول  امور اجتماعی و انتخابات 
             13 مصطفی اسماعیلی  کارشناس امور سیاسی و انتخابات 
             14 زهرا  امراهی  مسئول امور مالی و اداری و عامل ذیحساب 
             15 مرضیه قاسم نژاد  کارشناس امور مالی و اداری 
             16 حجت خورشیدی  دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور عمرانی 
             17 رحیم  نبی‌زاده   کارشناس  برنامه‌ریزی و امور عمرانی 
             18 مرتضی سیدپور  کارشناس دفتر فنی و عمرانی 
              19 پیمان حسین‌زاده  کارشناس فناوری اطلاعات 
              20 رقیه رحمانی  مسئول دبیرخانه 
              21 هاجر نجمی  مسئول امور بانوان 
 
             22 طاهر منطقی   همکارخدماتی 
             23 منوچهر زینال‌زاده  همکار خدماتی 
 
             24 غلامحسین رحیمی  راننده فرماندار 
             25 سعید تیمورزاده  راننده استیجاری 
             26 مهدی حقیقت  راننده استیجاری 
 بخشداری مرکزی و کوهسار 
             27 اکرم  غفاری  دبیرخانه بخشداری مرکزی 
             28 وحید شکری  کارشناس بخشداری مرکزی 
              29 مقصود نوری  کارشناس بخشداری مرکزی 
             30  
             31 مهرداد دباخ  نیرویه امریه بخشداری مرکزی 
             32 حمیداله  ابراهیمی  همکار خدماتی بخشداری مرکزی 
 
            33 عباس محمدزاده  کارشناس بخشداری کوهسار 
            34 معصومه علیزاده  کارشناس بخشداری کوهسار 
            35 بابک وحدت  کارشناس بخشداری کوهسار 
            36 احسان آهن ساز  نیروی امریه بخشداری کوهسار