لیست کارکنان فرمانداری شهرستان سلماس 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 
                 1 کاظم غنی‌زاده  فرماندار 
                2 محمد مطهری  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
3 توحید معصوم‌زادگان  معاون برنامه‌ریزی و  امور عمرانی 
4 غلامرضا کاظمی بخشدار مرکزی 
5 رامین عبدالهی  بخشدار کوهسار 
 
6 حسن اسدالهی  مسئول حراست فرمانداری 
7 اسکندر یعقوب‌زاده  مسئول دفتر فرماندار
8وفا سعیدیکارشناس دفتر فرماندار 
9 علیرضا  عبداله‌زاده  مسئول دفتر معاونت سیاسی 
10 علی طالعی   دفتر معاونت سیاسی 
11 مصطفی اسماعیلی   مسئول امور سیاسی و امنیتی 
12 آرمان سعیدی   مسئول  امور اجتماعی و انتخابات 
13 معصومه علیزاده  کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی
14 عباس محمد زاده کارشناس امور سیاسی و انتخابات 
15 زهرا  امراهی  مسئول امور مالی و اداری و عامل ذیحساب 
16 مرضیه قاسم نژاد  کارشناس امور مالی و اداری 
17 حجت خورشیدی  دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور عمرانی 
18شیوا  مناف زاده   کارشناس  برنامه‌ریزی و امور عمرانی 
19 مرتضی سیدپور  کارشناس دفتر فنی و عمرانی 
20 پیمان حسین‌زاده  کارشناس فناوری اطلاعات 
21 رقیه رحمانی  مسئول دبیرخانه 
22 هاجر نجمی  مسئول امور بانوان 
 
23 طاهر منطقی   همکارخدماتی 
24 منوچهر زینال‌زاده  همکار خدماتی 
 
25 غلامحسین رحیمی  راننده فرماندار 
26 سعید تیمورزاده  راننده استیجاری 
27 مهدی حقیقت  راننده استیجاری 
 بخشداری مرکزی و کوهسار 
28 اکرم  غفاری  دبیرخانه بخشداری مرکزی 
29 وحید شکری  کارشناس بخشداری مرکزی 
30 مقصود نوری  کارشناس بخشداری مرکزی 
31رحیم نبی زاده کارشناس بخشداری مرکزی 
32 مهرداد دباخ  نیرویه امریه بخشداری مرکزی 
33 حمیداله  ابراهیمی  همکار خدماتی بخشداری مرکزی 
 
34 سجاد  پورمحمد کارشناس بخشداری کوهسار 
35 بابک وحدت  کارشناس بخشداری کوهسار 
36 احسان آهن ساز  نیروی امریه بخشداری کوهسار